Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt 7 oktober 2022

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Young Charly bv gevestigd te Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar (België) en gekend in de KBO onder het nummer 0535.730.505 (hierna “Young Charly”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website www.young-charly.com, door het plaatsen van een bestelling of door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy.

In geval van onduidelijkheid over een bepaling, heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang op de andere taalversies.

Inhoudstafel


Welke gegevens verwerken we over jou?

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw rechten

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Cookies 

Welke gegevens verwerken we over jou?

Young Charly verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

 • Contactgegevens: als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website, ons belt of mailt, verwerken we je naam en voornaam, de naam van je bedrijf, je telefoonnummer en/of e-mailadres en eventuele andere gegevens die je zelf vrijgeeft;
 • Klantgegevens: als je een product aankoopt via onze website, verzamelen wij jouw naam en voornaam, leeftijdscategorie, de naam van je bedrijf en btw-nummer, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt;
 • Gegevens voor direct marketing: bij inschrijving op onze nieuwsbrief, verwerken we je e-mailadres[1] ;
 • Cookies: telkens wanneer je naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over jou verzamelen, met name je IP-adres, surfgedrag en herkomst. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vind je in Artikel 7.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • Contactgegevens: om jouw vraag of verzoek te kunnen behandelen met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
 • Klantgegevens: om de gevraagde diensten te leveren en de facturatie en boekhouding ervan te voorzien, met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst en onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen;
 • Gegevens voor direct marketing: om je te informeren over de producten die wij aanbieden en nieuwsbrieven, acties en promoties te versturen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse hebben getoond in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen door te klikken op de link in elk van onze e-mails of door ons rechtstreeks te contacteren per mail.
 • Cookies: om onze Website te onderhouden en te verbeteren met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij jouw eerste bezoek aan onze website.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door logistieke partners, financiële partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 • Contactgegevens: de gegevens die je invult in een contactformulier op onze website of die je doorgeeft wanneer je ons mailt en/of belt, worden voor maximaal 3 jaar[2] na de laatste contactname bijgehouden;
 • Klantgegevens: jouw klantgegevens bewaren wij maximaal 5 jaar[3] na het einde van de samenwerking. Facturatiegegevens worden omwille van wettelijke redenen bewaard voor 7 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum;
 • Gegevens voor direct marketing: jouw gegevens voor direct marketing bewaren we zolang je jouw toestemming niet hebt ingetrokken;
 • Cookies: de bewaartermijnen van persoonsgegevens die verzameld worden door cookies vind je terug in artikel 7.

Omwille van gerechtelijke procedures kunnen wij jouw persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per email naar contact@young-charly.com of per post naar Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA / APD

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Zo zijn onze servers, toepassingen en databanken beveiligd met een gebruikersnaam en veilig wachtwoord en gelden er toegangsbeperkingen. Verder voorzien wij opleidingen aan ons personeel inzake gegevensbescherming en hebben wij interne richtlijnen rond dataveiligheid.

In geen geval kan Young Charly aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op jouw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over jou, zoals jouw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar je je bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder jouw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle strikt noodzakelijke cookies.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

[4]

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven. Klik op “Cookiedetails” voor een overzicht van alle analytische cookies die wij graag willen plaatsen.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Functionele cookies

We bieden je graag extra functies en persoonlijke instellingen aan, zodat je de beste surfervaring hebt. Functionele cookies helpen ons al een heel eind op weg. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken. Wil je een overzicht van alle functionele cookies die door ons en derde partijen geplaatst worden? Klik dan op “Cookiedetails”.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies. Klik op “Cookiedetails” voor een volledig overzicht van de marketing cookies die door ons en derden geplaatst worden.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar contact@young-charly.com, per post naar Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar of via de contactpagina op onze website.

Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: www.youronlinechoices.eu.

Hoe doen jullie aan direct marketing? Wordt er telefonisch contact opgenomen? Hebben jullie een nieuwsbrief?

Dit is een voorstel. Langer dan 3 jaar bijhouden is enkel mogelijk als daar een gegronde reden voor bestaat.

Dit is een voorstel. Langer bijhouden is mogelijk als daar een gegronde reden voor bestaat.

Dit dient ingevuld te worden door de websitebouwer in functie van de cookies die gebruikt worden op jullie website.

Image by wirestock on Freepik

Links & downloads

Webshop powered by Marcando