Verkoopsvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 Young Charly BV met maatschappelijke zetel te B-2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 61, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0535 730 505 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0535 730 505, met bankrekeningnummer IBAN BE 06 0016 9835 5822, verder te noemen “Young Charly”. Young Charly kan gecontacteerd worden per e-mail aan contact@young-charly.com of per telefoon aan +32 3 646 38 49.

1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.3 “Koper” of “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere producten of diensten aankoopt via de Website.

1.4 “Consument”: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, één of meerdere producten of diensten aankoopt via de Website.

1.5 “Website”: www.young-charly.com

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Koper, behoudens wanneer Partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen.

2.2 De Koper kan de Algemene Voorwaarden steeds terugvinden op de Website. Het plaatsen van een bestelling via de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Young Charly vraagt de Koper steeds om nog eens uitdrukkelijk te bevestigen dat hij de Algemene Voorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft voordat hij een bestelling plaatst via de Website.

2.3 Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door Young Charly.

2.4 Young Charly behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

2.5 In geval van twijfel over de betekenis van een bepaling in deze algemene voorwaarden, heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de andere taalversies.

3. AANBOD

3.1 De aanbiedingen van Young Charly zijn geldig voor de duur waarop ze vermeld zijn op de Website en tot aan het uitputten van de stock. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3.2 Young Charly beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat de Koper een goede beoordeling kan maken. Als Young Charly gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als Young Charly zich overduidelijk vergist heeft, is zij niet verplicht om alsnog te leveren.

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

3.4 Om een product aan te kopen, voegt de Koper het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de Koper zijn contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest hij de wijze van levering, namelijk een levering aan het adres van zijn keuze. Bij de laatste stap krijgt de Koper een overzicht van zijn bestelling, aanvaardt hij de Algemene Voorwaarden en bevestigt hij de betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of gelijkaardig. Als de Koper deze stappen heeft doorgelopen, is de bestelling definitief.

4. ORDER – TOTSTANDKOMING ONLINE AANKOOP

4.1 De overeenkomst tussen Young Charly en de Koper komt tot stand wanneer Young Charly de bestelling bevestigd heeft per mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd) en een goedkeuring van de betalingstransactie heeft ontvangen van het betaalmiddel van de Koper. Young Charly behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

4.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn. Als Young Charly merkt dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, heeft zij het recht om deze bestelling alsnog te weigeren.

5. ANNULERING DOOR DE KOPER

5.1 Annulering van een bestelling door de Koper voordat deze is verzonden, is mogelijk en kosteloos.

5.2 Annulering van een bestelling nadat deze is verzonden, is mogelijk voor de Koper in overeenstemming met de volgende paragrafen.

5.3 In geval van verkoop aan Consumenten, geldt het herroepingsrecht zoals bepaald in art. 6.

5.4 Indien is voldaan aan de voorwaarden uit artikel 5.6, kan iedere Koper de aangekochte producten omruilen tegen andere producten of een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen na datum van ontvangst, al dan niet mits betaling van een surplus rekening houdende met de prijs van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild.

5.5 Het bedrag van de tegoedbon of het bedrag van de omruiling tegen andere producten, is het aankoopbedrag van de herroepen aankoop, zoals vermeld in de Orderbevestiging.

5.6 De om te ruilen producten mogen niet geconsumeerd, geopend, beschadigd of vuil zijn en moeten zich bevinden in hun originele, onbeschadigde verpakking. De ophaling van de producten gebeurt op kosten van Young Charly op het leveringsadres zoals opgegeven door de Koper in de Orderbevestiging. Young Charly haalt geen producten op buiten België. Indien de Koper producten terugzendt met de post, zal hij zelf instaan voor de kosten.

5.7 Indien de Koper de door hem aangekochte producten wil omruilen, dient hij Young Charly in kennis te stellen per post of e-mail via de contactgegevens uit artikel 1.

5.8 Indien de om te ruilen producten voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.6., dan zal Young Charly contact opnemen met de Koper teneinde de omruiling praktisch te regelen. Young Charly zal de Koper eveneens op de hoogte brengen van een eventuele weigering van een verzoek tot omruiling.

6. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

     6.1 TOEPASSELIJKHEID

De bepalingen zoals vermeld in dit artikel zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Consumenten.

     6.2 HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben het recht om binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen te beslissen om de goederen niet te houden. In dat geval kan de Consument de bestelling terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van redenen.

Young Charly zal de goederen komen ophalen op het leveringsadres zoals vermeld in de Orderbevestiging. Ophalingen vinden enkel plaats in België. De Consument kan de goederen ook terugsturen naar Young Charly binnen 14 dagen nadat hij Young Charly heeft laten weten dat hij de overeenkomst wenst te herroepen. In dat geval zijn de retourkosten voor rekening van de Consument.

Young Charly zal de volledige aankoopprijs zoals vermeld in de Orderbevestiging terugbetalen binnen 14 dagen nadat zij de goederen heeft ontvangen of nadat de Consument heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. De terugbetaling omvat ook de oorspronkelijke leveringskosten, tenzij de Consument bij de bestelling een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Young Charly aangeboden standaardlevering.

De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument betaald heeft.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt van de Consument verwacht om zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking van de goederen. Als de Consument de goederen nog wil kunnen terugsturen, mogen deze enkel in die mate uitgepakt of gebruikt zijn als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden (zoals de Consument in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld niet gebruikt, beschadigd, vuil of geconsumeerd zijn. Als de Consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met de instructies van Young Charly.

Als de Consument verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed daardoor in waarde vermindert, heeft Young Charly het recht om een evenredige waardevermindering toe te passen bij de terugbetaling.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

- Aan Young Charly, Antwerpsesteenweg 61, 2630 Aartselaar, contact@young-charly.com

- Ik deel je hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

- Besteld op (*) / ontvangen op (*):

- Naam van de consument:

- Adres van de consument:

- Handtekening van de consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum:

Om het herroepingsrecht snel en correct te kunnen uitoefenen, kan de Consument het hieronder vermelde model invullen en dit opsturen naar Young Charly via de contactgegevens vermeld in artikel 1. Young Charly zal per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping versturen.

     6.3 UITZONDERINGEN

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • drank- en voedingswaren, om redenen van gezondheidsbescherming, wanneer deze na levering geopend werden; en
 • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen in een verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Young Charly geen invloed heeft.

7. PRIJS EN KOSTEN

7.1 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief BTW.

7.2 Tijdens de periode die Young Charly in een aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en belastingen.

7.3 Verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen verzendingswijze, het gewicht van de producten, het leveringsadres, etc. Deze zijn dus niet inbegrepen in de prijs. Tijdens het online bestelproces zal duidelijk worden weergegeven hoeveel de verzendingskosten precies zullen bedragen. De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.

7.4 Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door Young Charly worden aangerekend.

7.5 Kennelijke fouten of vergissingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door Young Charly.

8. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN

8.1 De producten worden geleverd op het adres dat de Koper heeft aangegeven tijdens de bestelling.

8.2 Young Charly levert enkel in België. Als de Koper een leveringsadres in een ander land opgeeft, heeft Young Charly het recht om de bestelling te weigeren.

8.3 Als de producten in stock zijn, bedraagt de leveringstermijn in principe 5 werkdagen. Young Charly informeert de Koper over de leveringstermijn in de Orderbevestiging. De leveringstermijn is steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Young Charly t.o.v. de Koper.

8.4 Young Charly is gerechtigd om de producten te leveren in gedeelten (deelleveringen). De Koper wordt hier in voorkomend geval van verwittigd.

8.5 De Koper erkent dat Young Charly voor de levering van de producten afhankelijk is van de medewerking van de Koper. De Koper dient er onder andere voor te zorgen dat de plaats waar de producten geleverd moeten worden vrij, toegankelijk en bereikbaar is.

8.6 Bij afwezigheid van de Koper bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname. Na contactname door de Koper zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Koper bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van Young Charly. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval wordt de overeenkomst tussen Young Charly en de Koper ontbonden. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door Young Charly worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

8.7 De overdracht van het risico voor beschadigingen, vernielingen en verlies met betrekking tot de producten gaat over op het moment van de ontvangstname van de levering. Op dat moment is Young Charly eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

8.8 Young Charly is in geen geval aansprakelijk voor enige schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur. De aansprakelijkheid van Young Charly blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de producten zoals bepaald in de Orderbevestiging, waarvan de Koper aantoont dat deze niet ontvangen werden.

8.9 De Koper is gehouden om zichtbare gebreken zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen na de levering te melden met bijgevoegd foto's van de verpakking en beschadigde of niet-conforme goederen. Met zichtbare gebreken worden de goederen bedoeld die tijdens het transport werden beschadigd, of de goederen die niet overeenstemmen met de artikelen op de leveringsbon of Orderbevestiging.

9. FACTURATIE EN BETALING

9.1 Young Charly aanvaardt enkel betalingen via de betaalmodules die beschikbaar zijn op de Website, met name kredietkaart (VISA/MASTERCARD) of Bancontact. Iedere bestelling dient vooraf online betaald te worden.

9.2 Onverminderd artikel 4.1, worden bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder niet aanvaard of verwerkt.

9.3 Young Charly zal een factuur bezorgen indien de Koper daar schriftelijk om verzoekt.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  10.1 Alle producten die aan de Koper zijn geleverd, blijven eigendom van Young Charly totdat alle bedragen en vorderingen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de producten als andere bedragen die op grond van deze algemene voorwaarden door de Koper verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van levering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.

  10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd om de producten te verpanden of om derden enige rechten op de producten te verschaffen. De Verkoper is (met behoud van al haar overige rechten) gerechtigd om zolang de Koper de bedragen als omschreven in het voorgaande lid niet (volledig) aan de Verkoper heeft voldaan, de producten terug te nemen.

  11. CONFORMITEIT EN GARANTIE

  11.1 Young Charly garandeert dat haar producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Young Charly garandeert ook dat haar producten voldoen aan alle Belgische wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van de bestelling van de Koper.

  11.2 Young Charly is niet aansprakelijk voor:

       a) Gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Koper of enige derde,

       b) Gebreken, van welke aard ook, aan door Young Charly geleverde producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan; en

       c) Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Young Charly is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  11.3 In geval van aansprakelijkheid van Young Charly, zal haar enige verplichting erin bestaan om, naar keuze van de Koper, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen en te vervangen, doch uitsluitend indien Young Charly het te vervangen product nog tegen de door de Koper betaalde prijs kan leveren, of te herstellen, ofwel de door de Koper betaalde prijs van de niet-conforme producten (maar niet van de hele bestelling) aan de Koper te vergoeden.

  11.4 In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Young Charly ten aanzien van de Koper beperkt tot de prijs van de producten die aanleiding gaven tot de schade, zoals gefactureerd aan de Koper. Young Charly is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, daaronder begrepen gevolgschade of gederfde inkomsten.

  12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  12.1 De website, logo's, teksten, foto's, namen en alle communicatie van Young Charly in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Young Charly, hetzij bij haar toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

  12.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de Koper bijvoorbeeld geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinatie, etc. kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Young Charly.

  13. OVERMACHT

   13.1 In geval van overmacht is Young Charly niet gehouden haar contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kan Young Charly ofwel haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht situatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief beëindigen. In dat geval is Young Charly geen schadevergoeding verschuldigd aan de Koper.

   13.2 Wanneer er geen levering kan plaatsvinden wegens overmacht, zal het aankoopbedrag van het niet-geleverde product, zoals vermeld in de Orderbevestiging, terugbetaald worden aan de Koper.

   13.3 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Young Charly die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.

   14. KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

   14.1 In geval van klachten, kan de Koper Young Charly contacteren via de gegevens vermeld in artikel 1. Young Charly doet er alles aan om de klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

   14.2 Op alle overeenkomsten afgesloten met de Koper, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

   14.3 Consumenten hebben de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Hiervoor kunnen zij terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Deze instantie is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen, ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Consumenten kunnen de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl.

   14.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kunnen Consumenten beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: www.ec.europa.eu/odr.

   15. DIVERSE BEPALINGEN

    15.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

    15.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de erin opgenomen materie.


    Webshop powered by Marcando